Logica Prima (26): Post et ante 2006 – formula quadrata !!!+200!!!

3. jaan. 2019

1. 1840. Waitz, FHW. Die Hauptlehren der Logik.
2. 1842. Thompson, William. An Outline of the Necessary Laws of Thought.(rohkelt korduvtrükitud)
3. 1857. Greith, Carl Johann. Logik oder Denklehre Bearbeitet von C Greith.
4. 1867. Garden, Francis. An Outline of Logic For the Use of Teachers and Students.
5. 1867. Atwater, Lyman Hotchkiss. Manual of Elementary Logic.
6. 1870. McCosh, James. The Laws of Discursive Thought Being a Textbook of Formal Logik.
7. 1870. von Reichlin-Meldegg, Karl Alexander. System der Logik nebst Einleitung in die Philosophie.
8. 1872. Hoffmann, Karl August. Abriss der Logik.
9. 1873. Beck, Guiseppe. Elementi di Logica.
10. 1876. Stöckl, Albert. Lehrbuch der Philosophie Einleitung in die Philosophie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Advertisements

Sedelid (313): Kus on kirjutatud Hungania ehk Ungannia >> hun-gunde?

26. dets. 2018

Signaale saabub igasuguseid. Kahlane, kas ka Hun-gannia vorm üldse leidubki, vahest soovmõtlemine ja ületöötamine, üldine peavalu nagu Nunez pärast indianiseerumist Arizonas, eksitab taju lisama või eemaldama tähti! Kui pole Hun-gannia vormi, kuigu Hugenhus ja Ungannia leidub üleüldiselt, siis pole ju võimalik rekonstrueerida ka Hun-gunde Nurme-, Aliste- või Sata-gunde eeskujul! Siiski kõigile Eesti ajaloole spetsialiseerunutele kohustuslikus allikmaterjalide kogumikus selline põhitekstis ladinakeelne dokument igati käepäraseks 1857.aastal juba trükiti. Võiks teha seaduse, millega kihlvedusid saaks sõlmida heategevuslike fondide täitmiseks – iga väljakutsuja kohustub maksma summa, kui antakse tõend tema poolt kaheldud detailide kehtivuse suhtes. Üks selline võiks olla EW Armee Anti-Difamatsiooni Fond, kuhu kõik nõdrausulised rutiinselt sisse makseid saaksid äratatud südametunnistuse ehk patriootliku õhinaga teha!

 


Logica Prima (A): Hilis-Rooma ca 410 quadrata formula

15. dets. 2018

1499. Martianus Minneus Felix Capella. De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus.


Logica Prima (8): Valik loogilisest ruudust 19.sajandi loogikadiskursuses ja kaasaegne näide

11. dets. 2018
  1. 1820. Aldrich, Henry. The Rudiments of the art of logic.
  2. 1838. Parker, Samuel E. Logic or The Art of Reasoning.
  3. 1853. (2009 viimane uustrükk) Neil, Samuel. The Art of Reasoning a Popular Exposition of the Principles of Logic.
  4. 1855. Prantl, Carl. Geschichte der Logik in Abenlande vol 1.
  5. 1871. Überweg, Friedrich. System of Logic and History of Logical Doctrines. Aristotelese ajalooline ruut, mis defineeribki mõistet diametraalne.
  6. 2017. Malpass, Alex. The History of Philosophical and Formal Logic From Aristotle to Tarski.

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Sedelid (312): Reductio ad … reversum!

7. dets. 2018

Suurem osa algklassides Kalevipojaga emakeeletunnis töötanud kooliõpilasi mäletab ridu redigeeritud eepose variandist:

– See, kes tuiskas Turjamaale

– Sirgus wapraks sõjameheks 

– Tõusis tapperi tautajaks

(Kalevipoeg, I: 94)

Loomulik keeletundlikkus, lingvistiline impulss, juhatab meid türgi rahvaste maade poole, ent joonealune või glossiaarium manitseb, et mõeldakse Norrat. Hilisemad kommentaatorid osutavad Skandinaavia kõige põhjapoolsemale mäestikualale, mida saamid nimetavad Taarr’iks ja uusaegne provintsikorraldus tunnustab Tornion Lapinmaa‘na. Muinas-aja kontekstis tekib probleem koheselt asustustihedusega, püsiasulaid oli seal vähe, külm ja ressursivaegus ei soosinud ei elavat kaubandust ega ka sõjategevust, mis väljendunuks nõudmisena sepiste järele. Enamgi, Kveenimaa Botnia lahe läänekaldal oli veel varauusajalgi Madalmaade merekaartidel Lääne-Soomena tuntud. Turjan meri on samas Põhjameri ja easterlingina Suurbritannia rannikul seiklemine, kus elanikkonda ja ressursse jagus, usutavam. Tekib ka küsimus, et millisest kohast Põhjakotkas alustas teed, kui teoreetiline Angermannia eksootilise I-haplogrupi laiguga, võis olla Tuiskaja sihtpunkt? Ja kas mitte pole alust ka läbi mängida müüdisiire koos toponümaatilise kui kultuurisiirde loomuliku nähtusena a la York ja New York asendamas Amsterdami ja Nieuw Amsterdami!

Parun ehk Freiherr W. J. A. von Tettau avaldas 1870/73 Über die epischen dichtungen der finnischen völker besonders die Kalewala seisukoha, et täielik nimereversioon esines samuti Skandinaavias. Põhimõtteliselt on eepilise keele Turja kattuv peegelduse ehk Rutja ehk ka Rootsi nimega – seega Lääne-Soomega. Selline lähenemine pole sugugi vastuolus oktagoonse kalkulaatori lingvistilise rakendusega, kus ilmselt sama sõna, ehkki harva kõrvuti, võib esineda peegeldusena pikkade geograafiliste vahemaade otstes. Külgnemine võibki viidata mõnele hilisele eksootilise remigreeruvale siirdele. Kui võtta eksperimendi kõrval rida teisi etno- ja toponüüme Läänemere ruumist, siis koorub välja mitmeid huvitavad, ka allikatega klappivaid, variante.

Kõige suuremat mõistatust on pakkunud Bremeni AdamiSemland.., contigua Ruzzis et Polanis”, mis kummastab seda enam, kui “Gothi Russos Austurvegsmen orientales homenem vocarunt”. Samland ehk hilisem preislaste Königsberg ja bolševike Kaliningrad asuvat, olevat piirala, poolakate ja ro’uz-laste vahel?

Lääneslaavlastel väljendub limitroofia ehk piirialasus analüütiliselt po-prefiksina nagu Pomorze-Pommer ja Po-Ruzzia-Preisi. Neid tuleb vaadelda ühtlasi kontaktaladena, kus wendo-lettoonlus areneski pika aja jooksul sillapeaks põhjapoolsetesse usundiliselt kidumajäänud lõdvalt seotud kihelkondadesse. Visla jõe poolt vaade näitab, et idaslaavi alad jäid tollel ajal isegi kagusse, kindlasti aga ei saavutatud kontakti kirdest või põhjast, kuhu PoRuzzia-Preisi kontaktala ajalooliselt asetati. Liivimaa laiemalt, mis rannikult algas Samlandist rannaliivi-kuralaste asualaga pidigi olema see Ruzzia. Ehkki ro’uz-hüpotees rahuldab meid tervenisti, siiski ka vanas (loomulikus) lingvistikas aktsepteeritatud (?) tervik-reversioon näitab, et muuhulgas Curoniast võib saada Ruc-onia!

Seevastu Austurvegsmen vastab tõlkes easterlingidele sanglosaksidel: “Goodid (indogermaanlased Skandinaavias) nimetavad Ro’uz-Rahvast idateelasteks-easterlingideks ehk idapoolseteks meesteks!”.


Sedelid (311): Iceland kui Jää-saar on Lodestar’i-Põhjanaela all ehk Eastlandist loodes?

29. nov. 2018

On kindlalt teada, et keldid ja paparid elasid väikeste kogukondadena Islandi rannikul ja laidudel, millest tunnistavad siiani nimetused Vestmannaeyjar ja Papey-saared. Kuidas nad nimetasid isekeskis saart, pole teada, kuna indo-germaanlased isegi hellitasid mägist hiidu vähemalt tosina poeetilise kujundi varal. Muuhulgas osutades kohale kui Lumesaarele. Thule-Tile etümoloogiat ei peeta skandinaavialikuks, selle reverteeritud suhe lode-luode suunda näib ilmselgena: thu+le=lu+de (?). Toponümaatiline ristosutuste meetod pakub elementaarset abinõu vana geograafia tuulerooside varal standardsetest meresõiduteedest ja põhisuundade kaubapartnerlusest muistses maailmas. Lodestar on anglosaksidele Põhjanael, kuna põhjasuuna märk olevatki teistpidi jää – Jääsaar on Põhjasaar ja põhi kattub neil sõnaga Lodestar’iga, mis otseselt sobib meile Islandist kui Loodesaarest. Pole on poolus aga ka läänemeresoomlaste loomulikus keeles lõpp (po+le=lo+pe). Võimalik, et ei midagi enamat lingvistilistest aktsidentsidest, millest teistpidi poeesia võlu tervenisti koosnebki.


Sedelid (309): Kas kääpad on vaid Läänemere ääres?

22. nov. 2018

Sõna kääbas, mida kasutatakse kaasajal kitsamalt ajaloospetsiifilise arheoloogilise kultuuri kirjeldamiseks, kohanimedes säilumisele vaatamata, läheb sügavale sküütlikku minevikku. Teistel läänemeresoomlastel varieerub vastavalt fonofiiliale ehk vadja tšääppa ja vepsa käp, soome murdes kääppa “kivihunnik”, kuna eesti keeles on laiendatud ka kodukäijale, kummitusele ja viirastusele. See sõna pole kindlasti ei soomeugri ega balti päritolu, ehkki wendo-letoonidel ehk lätlastel leiame kaps ja leedulastel kapas “haud” tähenduses. See on ilmses seoses türgikeelte kubur-sõnaga (s>r või siiski nimisõna lõpp näitab laenu suunda?): türgi kabir, usbeki qabr, tatari Кабер. Sama sõna kasutatakse India indo-aaria keeltes, näiteks pandzaabis kabara; suahiilidel kaburi, malai keele kubur, atjeneesi (Indoneesia ja Malaisia) kubu. Y-DNA ehk O haplogrupi levik neis piirkondades vähese N1 peaks indikeerima sküütlikku mõjutust. Küsimus on, kas slaavi keelte grob-hrob (tšehhi) ja indogermaanlaste grav (taani) on sama sõna teise silbi reversiooni teel saadud: ka+bara=ka+rab>>garab-grab! Maoori poka võib siiski vaid näida vastupidise grammatika avaldusena (po+ka=ka+po).